1993 /

Partizanai

Documentary  –   –  1993 ,   Teledokumentika

Pir­ma­sis cik­lo fil­mas pa­sa­ko­ja apie Pie­tų Lie­tu­vo­je prieš so­vie­tų oku­pa­ci­ją ko­vo­ju­sius pir­muo­sius par­ti­za­nus, jų va­dą J. Ra­ma­naus­ką–Va­na­gą ir par­ti­za­nams pa­dė­ju­sius dzū­kus.