2002 /

Velykos.2002.Londonas

Dokumentinis  –  spalvotas, video  –  2002
Režisierius : Dainius Gasparavičius
Scenarijaus autorius : Dainius Gasparavičius

Ko ge­ro, kiek­vie­nas lie­tu­vis žino, ka­da dažyti mar­gu­čius, net jei jis ne­gy­ve­na Lie­tu­vo­je. Ir, ko ge­ro, kiek­vie­nas lie­tu­vis an­trą Ve­ly­kų die­ną mie­lai pra­leis­tų lan­ky­da­mas sa­vo drau­gus ir ar­ti­muo­sius, net jei­gu jis gy­ve­na Lon­do­ne.

2002 m. Ve­ly­kas te­ko švęs­ti An­gli­jo­je. An­trą Ve­ly­kų die­ną pa­si­ė­mė­me vaiz­do ka­me­rą ir iš­ke­lia­vo­me į Lon­do­ną (kas da­bar ne­tu­ri drau­gų, le­ga­liai ar ne­le­ga­liai gy­ve­nan­čių An­gli­jo­je?!). Ke­ti­no­me ap­lan­ky­ti drau­gus ir kar­tu su­kur­ti ne­di­de­lį re­por­ta­žą apie sve­tur gy­ve­nan­čių lie­tu­vių Ve­ly­kas...